Územně analytické podklady

jsou novým nástrojem územního plánování. Slouží k soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území obcí s rozšířenou působností (ORP) a krajů. Jejich pořizování vyplývá z § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.