Požadované doklady od geodetů po dokončení stavby pro vydání kolaudačního rozhodnutí

1. vytyčení stavby

Stavební úřad vyžaduje ke kolaudaci doklad o vytyčení stavby potvrzené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem

2. zaměření skutečného provedení stavby

Zaměření nového polohopisu, výškopisu stavby, podlaží, nově vybudovaných inženýrských sítí ( zaměřených před záhozem) a jejich povrchových znaků s uvedením jejich výšek, komunikací, zpevněných ploch, terénních úprav požaduje stavební úřad pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

3. geometrický plán (GPL)

GPL na vyznačení stavby, případně vyznačení rozestavěné stavby, přístavby, který bude znázorňovat obvod nově vybudované stavby, nové uspořádání pozemků s ohledem na změny druhů pozemků a jejich způsob využití.