Co potřebujete před výstavbou

1. kupujete pozemek ? / buď celý, nebo část pozemku?

Při koupi části pozemku je třeba vyhotovit geometrický plán ( GPL)
na rozdělení pozemku. Před zadáním GPL potřebujete souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku. Až po získání souhlasu objednáte vyhotovení GPL na rozdělení pozemku u geodetické firmy, přičemž se samozřejmě můžete obrátit i na nás. Po dokončení GPL
provedete vklad do katastru nemovitostí (KN) na příslušném Katastrálním úřadě. Ke vkladu do KN potřebujete právní listinu ( kupní, darovací, směnnou smlouvu o převodu nemovitostí), souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku a GPL. S tímto Vám také poradíme a zajistíme vyhotovení příslušných právních listin.

2. zadáváte projekt stavby?

Od geodeta bude projektant požadovat mapový podklad daného území s vyjádřením polohopisu, výškopisu, povrchových znaků inženýrských sítí a průběh inženýrských sítí. Samozřejmě se opět můžete obrátit na nás. K mapovému podkladu v digitální fomě a dle požadavků projektanta ve 3D dodáme vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí a informativní zákres platné mapy KN.

3. potřebujete znát hranice pozemků, kde budete stavět?

Geodet Vám vytyčí a trvalým způsobem označí lomové body na hranici vašich pozemků. K vytyčení pozve všechny sousedy, které seznámí s vytyčenou hranicí. V případě potřeby vyhotoví GPL na vytyčenou hranici spolu se souhlasným prohlášením na zpřesnění hranic pozemků.