Pozemkové úpravy

Nové uspořádání pozemků dle potřeb vlastníků a nájemců hospodařících na půdě s ohledem na přístupnost pozemků, využití pozemků, druhů pozemků a jejich bonitě, sklonitosti terénu, floře a fauně, protierozní opatření, rekultivaci a asanaci půdy, agromelioraci,...

pozemkove upravy