Zajištění zápisu a vkladu do katastru nemovitostí

Zajištění zápisu a vkladu do katastru nemovitostí

Zajišťujeme vyhotovení právních listin potřebných pro zápis změny do katastru nemovitostí pro příslušný katastrální úřad.

Stavební plány budov

Stavební plány budov

Vyhotovíme stavební výkresy budov, jednotlivých podlaží, řezy i pohledy v digitální formě v měřítku 1:50, 1:100 dle dodané papírové dokumentace nebo vlastního měření.

Pasporty komunikací a zeleně

Pasporty komunikací a zeleně

- vyhotovujeme pasporty veřejného osvětlení, datových sítí,komunikací, zeleně, ... které zakomponujeme do námi dodaného informačního systému Mysis dle požadavků dodavatele.

Vyjádření správců inženýrských sítí

Vyjádření správců inženýrských sítí

zajištění vyjádření od správců inženýrských sítí o průběhu inženýrských sítí potřebné pro
mapové podklady pro investiční výstavbu
samotnou výstavbu
vytyčení inženýrské sítě v terénu

Zaměření fasády, interiéru budovy

Zaměření fasády, interiéru budovy

digitální vyjádření povrchu fasády domů,význačných budov ( kláštery, kostely, historické budovy, ..)
interiér budovy - zaměření jednotlivých místností, schodišť, vchodů, oken, otvorů, vyjádření kleneb, obkladů, rozdílných druhů povrchů, ..

fasady

interiery

Budování Podrobného polohového (dále jen PPBP) a výškového bodového pole

Budování Podrobného polohového (dále jen PPBP) a výškového bodového pole

 • budování PPBP metodou GPS za dosažení 1.-3. tř. přesnosti
 • budování výškových polí digitálním nivelačním přístrojem s dosažením parametrů velmi přesné nivelace

Digitální technické mapy měst, výrobních celků

Digitální technické mapy (DTM) měst, výrobních celků

 • tvorba a správa DTM
 • tvorba a správa DTM - Trutnova, Horního Maršova, Vrchlabí, Hostinného, ..
 • tvorba a správa map výrobních celků, základních map závodů ( dále jen ZMZ)
 • tvorba a správa ZMZ - EPO Poříčí u Trutnova, Škoda auto a.s. Mladá Boleslav a Vrchlabí, Cutisin Jilemnice, ..

digitalni technicka mapa Trutnova

Digitální modely terénu

Digitální modely terénu

mapový podklad vyhotovený v digitální formě ve 3D s digitálním vyjádřením výškopisu

Mapové podklady pro projekční práce

Mapové podklady pro projekční práce

- geodetické zaměření stávajícího polohopisu, výškopisu, povrchových znaků inženýrských sítí, inženýrských sítí,    zeleně, ...
- mapové podklady slouží jako podklad pro projekční práce staveb, komunikací, lanových drah, inženýrských sítí, ...

mapove podklady pro projekcni prace 01

mapove podklady pro projekcni prace 02

Kontrola lanových drah

Kontrola lanových drah

dle vyhlášky č. 177/1995 Sb, ve znění pozdějších předpisů je vyžadovaná 1x za 5 let kontrola geometrických parametrů lanových drah

07 kontrola lanove drahy

Tvorba vytyčovacích sítí staveb

Tvorba vytyčovacích sítí staveb

 • vytvoření vytyčovací mikrosítě za účelem dosažení její maximální vnitřní přesnosti

02 geodeticke prace na stavbe

Dlouhodobé sledování posunů, deformací

Dlouhodobé sledování posunů, deformací

 • plynovodů, horkovodů v územích ohrožených sesuvem půdy
 • budov a výškových staveb

Výpočty kubatur

Výpočty kubatur

 • pro projekt stavby většího rozsahu
 • sledování skládky
 • bilance těžby, přesunu zeminy a materiálů

   

 

Podélné a příčné profily

Podélné a příčné profily

 • komunikací
 • vodních toků
 • terénu pro projekty liniových staveb ( např. lanových drah, komununikací, ...)
 • inženýrských sítí

22 zamereni sjezdovek

Zaměření skutečného provedení stavby

Zaměření skutečného provedení stavby

23 zamereni skutecneho provedeni stavbyZaměření skutečného provedení stavby požaduje stavební úřad ke kolaudaci. 
Jedná se o zaměření nově vybudovaného polohopisu, výškopisu, povrchových znaků inženýrských sítí a inženýrských sítí.

Kontrolní měření skutečného provedení staveb

Kontrolní měření skutečného provedení staveb

06 inzenyrska geodezieKontrolní měření skutečného provedení staveb provádíme pro kontrolu přesnosti stavebních činností. Výsledkem geodetickách prací je technická zpráva o kontrolním zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhodnocení odchylek.

Zaměření podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí

Zaměření podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí

 • vodovodního vedení
 • kanalizace
 • horkovodu
 • elektrických kabelů a zařízení distribuční sítě ČEZ
 • spojových kabelů
 • plynovodních vedení a zařízení distribuční sítě RWE
 • datových kabelů
 • ostatních vedení

20 zamereni inzenyrskych sitiSprávci podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí mají vypracovány požadavky na zaměření jejich sítí a související geodetické práce.

 

Pro stavebníka zaměřujeme prostorovou polohu podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí dle požadavků správců inženýrských sítí . U podzemních vedení inženýrských sítí je nutné zaměřit vedení inženýrské sítě před záhozem.

 

Výsledkem geodetických prací je technická zpráva o zaměření skutečného provedení inženýrské sítě.

 

 

Inženýrské sítě ve správě správců inženýrských sítí zaměřujeme ve výměnném formátu jednotlivých správců. 

 

Inženýrské sítě, které nejsou ve správě správců inženýrských sítí zaměřujeme ve výměnném formátu 
požadovaném pro tvorbu digitální technické mapy města (dále jen DTM), pokud se v dané oblasti nachází

Vytyčení stavebních objektů

Vytyčení stavebních objektů

19 vytyceni patky sloupu lanove drahy

V souladu s platnou legislativou /stavební zákon, vyhlášky, normy/ vytyčujeme pro stavebníka nebo jeho zástupce /dodavatele stavby/ prostorovou polohu staveb, podrobné body stavby. Výsledkem geodetických prací jsou vytyčené body na stavbě dokumentované v protokolu o vytyčení.

Geodetické práce

Inženýrská geodézie

12 prace v extremnich podminkach

 

 


Mapování, technické mapy

11 pozemkove upravy

 

 


Katastr nemovitostí

10 mereni v terenu13 prace v Katastru nemovitosti

    

  

 


Vytyčení stavby

18 vytyceni mostuStavební úřad vyžaduje ke kolaudaci doklady o vytyčení stavby potvrzené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (dále jen ÚOZI)

 • vytyčení - drobné stavby, přístavby
 • rodinného domku
 • stavby většího rozsahu ( závody, provozovny, školy, nemocnice,..)
 • inženýrských sítí
 • komunikací, mostů
 • lanové dráhy